Đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền ở Phù Ninh
  • Cập nhật: 31/01/2019
  • Lượt xem: 30246 lượt xem

(Phù Ninh) - Thời gian qua, huyện Phù Ninh đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đưa công tác dân vận trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong các cơ quan Nhà nước. Trong đó, gắn chặt công tác dân vận chính quyền với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành, tăng cường cải cách hành chính...

(Phù Ninh) - Thời gian qua, huyện Phù Ninh đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đưa công tác dân vận trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong các cơ quan Nhà nước. Trong đó, gắn chặt công tác dân vận chính quyền với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành, tăng cường cải cách hành chính...

Đồng chí Nguyễn Quang Vinh – Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy cho biết: Để thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, huyện đã thường xuyên quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận. Đồng thời, xây dựng chương trình, kế hoạch, phân công nhiệm vụ đến từng cán bộ, gắn việc thực hiện công tác dân vận với nhiệm vụ chuyên môn; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; thường xuyên giáo dục nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí và phục vụ nhân dân tốt hơn.

Để triển khai hiệu quả công tác cải cách hành chính, UBND huyện giao trách nhiệm cho người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh những hạn chế; chú trọng đến đạo đức công vụ của cán bộ, công chức ở bộ phận một cửa. Hướng đến sự hài lòng của công dân, tổ chức, doanh nghiệp về việc giải quyết thủ tục hành chính. Cùng với đó, các địa phương quan tâm đổi mới nội dung, phương thức vận động quần chúng, phát huy quyền làm chủ và nâng cao trách nhiệm của nhân dân trong hoạt động giám sát. Công tác tiếp công dân, đối thoại nhân dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm, chú trọng. UBND huyện thành lập, duy trì hoạt động có hiệu quả tổ giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tiếp dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định pháp luật. Năm 2018, UBND cấp huyện và cấp xã đã tiếp nhận 351 đơn thuộc thẩm quyền, tỷ lệ giải quyết đạt 96,2% (tăng 12% so với năm 2017). Nội quy tiếp công dân được niêm yết công khai, minh bạch; thành lập Ban tiếp dân và bố trí cán bộ phụ trách trực tiếp tiếp công dân vào tất cả các ngày trong tuần. Vì vậy, những vấn đề bức xúc, nổi cộm như: tranh chấp về đất đai, môi trường, đền bù giải phóng mặt bằng... được giải quyết triệt để. 

Các cơ quan nhà nước chú trọng công tác cải cách hành chính, coi đó là khâu đột phá trong thực hiện công tác dân vận. Trong đó, tập trung chủ yếu vào nâng cao năng lực quản lý, điều hành; đổi mới lề lối làm việc theo hướng công khai, dân chủ, gần dân và vì dân. Rà soát, bổ sung, hủy bỏ các thủ tục hành chính không phù hợp, gây phiền hà cho nhân dân. Đến nay, có hơn 300 thủ tục hành chính đang được thực hiện; trong đó, cấp huyện 189 thủ tục; cp xã 110 thủ tục. Trong hai năm 2017 và 2018, Chủ tịch UBND huyện ban hành 10 quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc thm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn thuộc các lĩnh vực: nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Thông tin và Truyền thông, Tài chính; quy chế chi tiêu nội bộ và công khai tài chính; quy chế thi đua, khen thưởng; quy định về tiếp công dân trong hoạt động cơ quan…

Đến nay, 100% các cơ quan đã xây dựng quy chế hoạt động, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý và sử dụng tài sản của đơn vị, quy chế xét thi đua khen thưởng; quy chế phối hợp công tác giữa cấp uỷ, chính quyền với công đoàn và quy chế tiếp công dân. Rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc theo hướng công khai hoá công vụ, tăng cường giáo dục đạo đức, trách nhiệm công vụ; tổ chức đánh giá nhận xét cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) theo quy định. Việc tuyển dụng, chuyển ngạch, xét nâng lương, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật CBCCVC trong các cơ quan, đơn vị gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được thực hiện; 100% cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị CBCCVC, thông qua hội nghị bàn giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, góp phần nâng cao trách nhiệm của CBCCVC trong xây dựng đoàn kết nội bộ, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, nhờ quan tâm xây dựng và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo”, huyện đã huy động được sự tham gia tích cực của nhân dân. Tiêu biểu như: Vận động nhân dân tự nguyện đóng góp kinh phí, công sức, hiến đất để xây dựng kết cấu hạ tầng, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có năng suất cao. Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, thông qua dân vận khéo ở cơ sở đã khơi dậy tinh thần, trách nhiệm của cộng đồng dân cư các dân tộc trên địa bàn huyện. Đến nay, toàn huyện đã có 127 mô hình “Dân vận khéo” trên 5 lĩnh vực: Kinh tế, xây dựng nông thôn mới, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị. Nhiều mô hình, cách làm hay đã thực sự lan tỏa trong cộng đồng, như: Mô hình “5 không, 3 sạch”, “nói không với tệ nạn xã hội”... vừa mang đậm ý nghĩa xã hội, vừa có ý nghĩa chính trị sâu sắc đã nhận được sự quan tâm, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân. Trên lĩnh vực an ninh, quốc phòng, các cấp ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang chủ động phối hợp, nắm tình hình cán bộ, đảng viên và nhân dân, định hướng tư tưởng, hành động, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự thông qua việc triển khai, nhân rộng các mô hình “Tổ nhân dân tự quản về an ninh trật tự”, “Công an Phù Ninh xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ vì nhân dân phục vụ”... Thông qua đó đã phát huy trách nhiệm của nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, góp phần bảo đảm an ninh, quốc phòng trên địa bàn.

Bằng những việc làm thiết thực, hướng mạnh về cơ sở, công tác dân vận chính quyền huyện Phù Ninh đã ngày càng khẳng định được hiệu quả tích cực. Trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục tuyên truyền, phổ biến đến nhân dân thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của các cấp về công tác dân vận chính quyền; đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động quần chúng tham gia các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường phối hợp với các địa phương, ban, ngành liên quan kịp thời nắm bắt tình hình, tư tưởng nhân dân để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề bức xúc trên địa bàn..., góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

 

Ngọc Hoàn