ĐINH HƯỚNG NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 03/2019
  • Cập nhật: 11/03/2019
  • Lượt xem: 11875 lượt xem

Thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng định hướng tuyên truyền tháng 03/2019 tập trung vào một số nội dung như sau

     Thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng định hướng tuyên truyền tháng 03/2019 tập trung vào một số nội dung như sau:

1. Tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị trọng tâm:

- Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai đưa nghị quyết của Đảng, Kết luận của Bộ Chính trị, chỉ thị của Ban Bí thư vào cuộc sống: Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”; Nghị quyết số 37-NQ/TW “Về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã”; Nghị quyết số 39-NQ/TW “Về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế”; Kết luận số 36-KL/TW, ngày 06/9/2018 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”; Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030”;

- Tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; việc thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII); Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

 - Tuyên truyền các hoạt động sản xuất kinh doanh.

 - Tuyên truyền các lễ hội truyền thống diễn ra trên địa bàn huyện.

 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ; tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân phòng chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp, cướp giật, ma tuý, mại dâm; các giải pháp để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. Phòng chống dịch bệnh; các hoạt động sản xuất vụ chiêm xuân; tái cơ cấu sản xuất ngành nông nghiệp; hoạt động tín dụng, tiền tệ; các hoạt động tiết kiệm điện năng, vật tư xăng, dầu; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, ổn định đời sống nhân dân, giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới.

Về kinh tế:

- Kinh tế Nông - Lâm nghiệp: Tập trung theo dõi, phản ánh tình hình sản xuất vụ chiêm xuân 2019 và phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi; chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; chương trình xây dựng nông thôn mới....

- Lĩnh vực kinh tế Giao thông - Công nghiệp, xây dựng: Chú trọng tuyên truyền đánh giá hoạt động thi đua sản xuất kinh doanh đầu năm của các cơ quan doanh nghiệp; thực hiện các công trình, dự án trọng điểm; đảm bảo an toàn giao thông…

- Lĩnh vực kinh tế tổng hợp: Chú trọng các hoạt động tín dụng ngân hàng và quản lý thị trường; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, ổn định đời sống nhân dân, lao động việc làm… 

Về xây dựng Đảng:

  - Tập trung tuyên truyền đậm nét về công tác xây dựng Đảng tại cơ sở. Việc thực hiện Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; việc thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII); Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII vào cuộc sống.

 - Tuyên truyền về đảm bảo an ninh quốc phòng, giữ gìn an ninh trật tự…

Về văn hóa – xã hội:

 - Tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Các cá nhân, tập thể điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”….

- Tuyên truyền các lễ hội truyền thống, đặc biệt lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm 2019.

- Tuyên truyền thực hiện thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh; an sinh xã hội; công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động…

   2. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm; các sự kiện thời sự, chính trị:

- Tuyên truyền kỷ niệm các ngày: Quốc tế Phụ nữ 8/3; Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/3; tháng thanh niên 2019.

   3. Cộng tác viên Báo Phú Thọ viết tin, bài tham gia các chuyên mục:

  - Tích cực tham gia các chuyên mục: “Mỗi kỳ một chuyện”, “Những điều trông thấy”, “Diễn đàn”; “Sống đẹp”, “Gia đình - xã hội” trên Báo hàng ngày và Báo cuối tuần-miền núi; Phóng sự ảnh cho Báo điện tử; các tin, bài, ảnh về phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân.  

- Tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá đợt II, nội dung có sức lan tỏa trong Đảng, trong xã hội về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.