Xã Bảo Thanh Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc lần thứ VIII – nhiệm kỳ 2019 – 2024
  • Cập nhật: 14/03/2019
  • Lượt xem: 13336 lượt xem

(Phù Ninh) - Ngày 13/3/2019, Xã Bảo Thanh tổ chức Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

(Phù Ninh) - Ngày 13/3/2019, Xã Bảo Thanh tổ chức Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Huyện ủy viên phụ trách xã, đại biểu UBMTTQ huyện Phù Ninh, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Bảo Thanh cùng 80 đại biểu tiêu biểu.

Trong nhiệm kỳ qua, khối đại đoàn kết xã Bảo Thanh đã ra sức thi đua, xây dựng xã Bảo Thanh có nhiều khởi sắc. Kinh tế - xã hội có bước phát triển, tổng thu nhập đầu người đạt 26 triệu đồng/người/năm. Các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “phụ nữ giúp nhau làm kinh tế”…Trong 5 năm, đã vận động nhân dân hiến 10.000 m2 đất, trên 100 ngày công lao động…cho các hoạt động xây dựng đường giao thông nông thôn…, 8/8 khu dân cư có nhà văn hóa hoạt động tốt. Tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên năm sau cao hơn năm trước.

Trong nhiệm kỳ tới, Mặt trận Tổ quốc xã đề ra phương hướng nhiệm vụ: 100% Ban công tác Mặt trận khu dân cư được kiện toàn và hoạt động hiệu quả. 100% cán bộ Ban công tác MT và Ban thanh tra nhân dân được học tập, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị, 100% khu dân cư tổ chức tốt “ngày hội đại đoàn kết toàn dân” hàng năm. Giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 2% năm 2024…

Với tinh thần dân chủ, đổi mới, sáng tạo, Đại hội đã bầu được 31 Ủy viên UBMTTQ xã, hợp thương cử Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch UBMTTQ xã. Đồng chí Nguyễn Đức Lân tiếp tục được tái cử Chủ tịch UBMTTQ xã Bảo Thanh, nhiệm kỳ (2019 – 2024).

Kim Thu