Phù Ninh - Tiếp tục đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, phát triển Đoàn viên mới
  • Cập nhật: 20/03/2019
  • Lượt xem: 10813 lượt xem

(Phù Ninh) - Nhận thức sâu sắc công tác bồi dưỡng kết nạp, phát triển đoàn viên mới là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đoàn, góp phần đưa tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh, Ban Thường vụ Huyện đoàn Phù Ninh trong thời gian qua đã tập trung chỉ đạo làm tốt công tác bồi dưỡng, phát triển Đoàn viên mới.

(Phù Ninh) - Nhận thức sâu sắc công tác bồi dưỡng kết nạp, phát triển đoàn viên mới là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đoàn, góp phần đưa tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh, Ban Thường vụ Huyện đoàn Phù Ninh trong thời gian qua đã tập trung chỉ đạo làm tốt công tác bồi dưỡng, phát triển Đoàn viên mới.

Để tạo nguồn và nâng cao chất lượng đoàn viên, BTV Huyện đoàn tập trung chỉ đạo các cơ sở đoàn, đội triển khai thực hiện tốt chương trình “Rèn luyện đội viên”, “Rèn luyện đoàn viên”, các lớp kết nạp đoàn viên kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn; giúp đội viên, thanh niên có cơ hội học tập, rèn luyện và trưởng thành thông qua hoạt động của đoàn, các phong trào tuổi trẻ tại địa phương; giúp đoàn viên nhận thức được vị trí, vai trò của mình và những đóng góp quan trọng của tổ chức đoàn trong xây dựng và phát triển đất nước. Đồng thời, đã tạo môi trường thuận lợi để đội viên, thanh niên phấn đấu và rèn luyện, giúp các cấp bộ đoàn phát hiện, tạo nguồn kết nạp đoàn viên. Đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở cũng thường xuyên được tập huấn, trang bị kỹ năng cần thiết phục vụ công tác và thực hiện tốt quản lý đoàn viên.


Lớp bồi dưỡng tìm hiểu Đoàn tại Trường THCS Phú Lộc


Lớp bồi dưỡng tìm hiểu Đoàn tại Trường THCS Phú Mỹ


Năm 2018, toàn huyện đã kết nạp được 1.050 đoàn viên mới, đạt 140% mục tiêu kế hoạch đề ra. Trong năm 2019, BTV Huyện đoàn đề ra mục tiêu kết nạp mới 1.000 đoàn viên. Hiện nay, nguồn kết nạp chủ yếu từ nguồn đội viên và thanh niên trong các trường học. Việc đoàn kết, tập hợp thanh niên khu vực nông thôn, doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn. Tỷ lệ phát triển đoàn viên trong các khu vực này chưa cao, đòi hỏi các cấp bộ đoàn trong huyện phải tiếp tục đổi mới để nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức đoàn, nhất là tại các khu dân cư. Đồng thời, có giải pháp khơi dậy tinh thần xung kích, nhiệt huyết của thanh niên trong tham gia tổ chức và các hoạt động phong trào. Để hoàn thành chỉ tiêu đề ra, BTV Huyện đoàn xác định cần có nhiều giải pháp đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho thanh niên; nâng cao nhận thức về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, vinh dự của người Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh. Đồng thời, chú trọng chất lượng đoàn viên mới, đảm bảo thực hiện kết nạp đoàn viên mới đúng Điều lệ; đổi mới, nâng cao chất lượng việc tổ chức các lớp học tập, bồi dưỡng kiến thức về đoàn bằng nhiều hình thức mới, dễ hiểu, dễ tiếp cận với số đông thanh niên.

Hoàng Tuấn