Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phù Ninh hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018
  • Cập nhật: 29/01/2019
  • Lượt xem: 18518 lượt xem

(Phù Ninh) - Thực hiện công tác tham mưu giúp việc cho hoạt động Ban đại diện HĐQT huyện chỉ đạo điều hành, Phòng giao dịch NHCSXH huyện hoàn thành tốt nhiệmvụ năm 2018.

(Phù Ninh) - Thực hiện công tác tham mưu giúp việc cho hoạt động Ban đại diện HĐQT huyện chỉ đạo điều hành, Phòng giao dịch NHCSXH huyện hoàn thành tốt nhiệmvụ năm 2018.

Hiện nay, tổng số thành viên ban đại diện HĐQT huyện là 29 thành viên, trong năm 2018 có 4 thành viên thuyên chuyển công tác, bổ sung thêm 1 thành viên Ban đại diện HĐQT huyện. Ban đại diện kịp thời bổ sung kiện toàn đầy đủ, đúng quy định. 

Để triển khai các nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Phù Ninh luôn bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương, những giải pháp chỉ đạo của NHCSXH cấp trên và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phư­ơng để xây dựng kế hoạch triển khai chương trình tín dụng ­ưu đãi đến cơ sở, gắn việc đầu tư tín dụng ưu đãi với kế hoạch, chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng. Trong năm, đã làm tốt việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban đại diện HĐQT cấp huyện thực hiện triển khai kịp thời Chỉ thị số 40 - CT/TW ngày 22/11/2014, Quyết định số: 401/QĐ - TTg  ngày 14/3/2016  của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Năm 2018 Ngân sách địa phương đã chuyển 250 triệu đồng, đến nay lũy kế đã thực hiện được 500 triệu đồng, để bổ sung nguồn vốn  cho Phòng giao dịch NHCSXH huyện để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác (trong năm Ngân sách UBND huyện chuyển 170 triệu đồng, của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện 80 triệu đồng). Một số đơn vị làm tốt công tác tham mưu tăng trưởng nguồn vốn địa phương như: Phòng tài chính kế hoạch huyện, UBND xã Tiên Phú, UBND xã Phù Ninh, UBND xã Phú Mỹ.

Các thành viên Ban đại diện thực hiện đầy đủ các chức năng nhiệm vụ đối công tác tín dụng chính sách theo sự phân công của trưởng Ban đại diện HĐQT huyện: Chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình tín dụng của NHCSXH trên địa bàn đảm bảo đúng đối tượng chính sách theo quy định, kiện toàn Ban giảm nghèo nhằm nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho UBND cùng cấp quản lý. Chỉ đạo Tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, trưởng thôn, Tổ tiết kiệm và vay vốn phối hợp chặt chẽ với NHCSXH quản lý chặt chẽ nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn, theo dõi, giúp đỡ người vay vốn sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, đôn đốc người vay trả nợ trả lãi Ngân hàng, tích cực tham gia xử lý các khoản nợ quá hạn, nợ xấu, nợ bị rủi ro…Tăng cường công tác kiểm tra giám sát trước, trong và sau khi cho vay, nâng cao chất lượng tín dụng tại các địa bàn.

Kết quả: năm 2018, tổng nguồn vốn : 246.292 triệu đồng, tăng 7.061 triệu đồng so với 31/12/2017 (tăng trưởng 2,95 %).

Năm 2018 Phòng giao dịch NHCSXH thực hiện cho vay với 10 chương trình tín dụng, với tổng kế hoạch giao là : 245.968 triệu đồng (Kế hoạch tăng trưởng là 7.036 triệu đồng, đã thực hiện 7.014 triệu đồng, đạt 99,7% kế hoạch tăng trưởng) chủ yếu tập chung với 06 chương trình tín dụng: Cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, Nước sạch và VSMTNT; cho vay chương trình hộ nghèo về nhà ở, Cho vay nhà ở xã hội). Bên cạnh đó, Đơn vị đã trình Ban Đại diện và đã điều chỉnh giảm: 9.621 triệu đồng, trong đó điều chỉnh giảm nguồn vốn cho vay chương trình SXKD vùng khó khăn 4.832 triệu đồng, cho vay Học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 4.734 triệu đồng, cho vay các Đối tượng chính sách đi lao động nước ngoài 55 triệu đồng (nguyên nhân: do không có đối tượng).

Kế hoạch tín dụng năm 2018 đã giao 245.968  triệu đồng, thực hiện:

Doanh số cho vay: 63.497 triệu đồng.

Doanh số thu nợ: 56.482 triệu đồng. Tổng dư nợ đạt: 245.946 triệu đồng, đạt 99.99% kế hoạch giao, tăng 7.014 triệu đồng so năm 2017. Chất lượng tín dụng : Nợ quá hạn là 290 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,12% trên tổng dư nợ, tăng 55 triệu đồng so với năm 2017, nợ khoanh là 7 triệu đồng chiếm 0,003% trên tổng dư nợ, giảm 20 trđ so với năm 2017.

Trong năm 2019, Ngân hàng CSXH huyện tiếp tục chỉ đạo các thành viên Ban đại diện được phân công phụ trách địa bàn, tăng cường công tác kiểm tra giám sát đầy đủ theo quy định, đảm bảo chất lượng kiểm tra và đạt hiệu quả. Nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ giao dịch lưu động xã tại các điểm giao dịch cố định, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đảm bảo chất lượng kiểm tra đạt hiệu quả.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến chủ trương chính sách tín dụng ưu đãi đến với mọi người dân nhất là hộ nghèo và các đối tượng chính sách nắm được để tổ chức thực hiện. Thực hiện tốt công tác huy động vốn thị trường, Tuyên truyền hộ vay tham gia gửi tiền tiết kiệm tổ theo quy ước hoạt động tổ.

Thực hiện thông tin báo cáo kịp thời, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo điều hành hoạt động Ngân hàng Chính sách Xã hội.

Kim Thu