Rà soát và đẩy mạnh triển khai Chuyển đổi số trên địa bàn huyện
  • Cập nhật: 31/05/2023
  • Lượt xem: 2544 lượt xem

(Phù Ninh) - Ngày 26/5/2023, Ủy ban nhân dân huyện Phù Ninh ban hành Văn bản: 649/UBND-VHTT về việc Rà soát và đẩy mạnh triển khai Chuyển đổi số trên địa bàn huyện, sau đây là nội dung chi tiết:

Thực hiện kế hoạch số 163/KH - UBND ngày 25 tháng 10 năm 2023 của UBND huyện Phù Ninh về Chuyển đổi số huyện Phù Ninh năm 2023. Để thực hiện tốt các nội dung về chuyển đổi số và nâng cao các chỉ số theo bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2023, đối với cấp huyện và cấp xã. UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị chuyên môn, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

1. Phòng Văn hóa & Thông tin

Tiếp tục thực hiện cấp chữ ký số cho đội ngũ cán bộ, công chức bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã để số hóa hồ sơ theo Quyết định 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Phối hợp Văn phòng HĐND&UBND hàng tháng tổng hợp kết quả ký số văn bản đi và tình hình thực hiện tiếp nhận hồ sơ trực tuyến các xã, thị trấn báo cáo lãnh đạo huyện, thông báo kết quả tới các xã, thị trấn.

Tháng 6 năm 2023 Chủ trì phối hợp Văn phòng HĐND&UBND tổ chức lớp tập huấn số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, yêu cầu 100% hồ sơ tiếp nhận được được cập nhật vào hệ thống một cửa điện tử để khép hồ sơ và được ký số, thực hiện việc lưu trữ điện tử; khai thác, tái sử dựng dữ liệu được số hóa theo đúng quy định tại thông tư số 01/2023/TT-VPCP; cập nhật bản điện tử vào hệ thống để khép hồ sơ.

2. Văn phòng HĐND&UBND

Phối hợp với phòng Nội vụ, phòng Văn hóa và Thông tin và các cơ quan liên quan thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các phòng, cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn nâng cao tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến, liên thông trên địa bàn huyện.

 Phối hợp phòng Văn hóa & Thông tin tổ chức tập huấn số hóa hồ sơ trong tháng 6 năm 2023.

Đẩy mạnh tham mưu UBND huyện tổ chức các cuộc họp trực tuyến với các xã, thị trấn.

Tham mưu UBND huyện các nội dung về an toàn thông tin, mua thêm máy tính làm máy chủ của huyện thực hiện cài đặt các chức năng nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin (phân bổ nguồn mạng, lưu trữ dữ liệu chung cơ quan, tường lửa chống virút).

3. Phòng Nội vụ

Phối hợp Văn phòng HĐND & UBND huyện tiếp tục rà soát, đưa nội dung giải quyết dịch vụ công trực tuyến của các đơn vị là tiêu chí đánh giá mức hoàn thành nhiệm vụ năm 2023. 

4. Phòng Tài Chính & Kế hoạch

 Tham mưu UBND huyện bố trí nguồn kinh phí thực hiện nội dung công nghệ thông tin theo kế hoạch số 163/KH - UBND ngày 25 tháng 10 năm 2022 về thực hiện Chuyển đổi số năm 2023.

5. Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch & Truyền thông

Tiếp tục tham mưu UBND huyện xây dựng các chuyên trang, chuyên mục chuyển đổi số thực hiện đầy đủ các nội dung theo Nghị định số 42/2022/NĐ – CP ngày 24/6/2022 về việc Quy định cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng.

6. Công an huyện

 Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Đề án 06/CP ngày 6/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu; triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đạt tối thiểu trên 80% tài khoản định danh điện tử.

7. UBND các xã, thị trấn

 Thực hiện tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4 (yêu cầu ít nhất đạt 50% trở lên, thời gian thực hiện tháng 6/2023).

  Nghiêm túc thực hiện ký số văn bản đi mỗi tháng đạt tỷ lệ 95% trở lên tỷ lệ ký số văn bản đi/tổng số văn bản của xã, thị trấn.

 Ban hành Kế hoạch hoạt động chuyển đổi số năm 2023 gửi về UBND huyện (qua phòng Văn hóa & Thông tin) xong trước ngày 10/6/2023.

 Tăng cường các hình thức tuyên truyền, vận động sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích. 

Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện công tác chuyển đổi số năm 2022, rà soát, triển khai thực hiện các nội dung theo phụ lục III Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Phú Thọ dành cho các xã, thị trấn và Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 25 tháng 10  năm 2022 của UBND huyện về chuyển đổi số năm 2023.

Chi tiết Văn bản đính kèm: signed-signed-021111.dẩy mạnh triển khai chuyển dổi số 4.pdf

Ban biên tập