THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ tại buổi làm việc với Đảng uỷ xã Trung Giáp
  • Cập nhật: 01/11/2022
  • Lượt xem: 1849 lượt xem

(Phù Ninh) - Ngày 26/10/2022, Huyện ủy Phù Ninh ban hành THÔNG BÁO: 282 - TBKL/HU về Kết luận của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ tại buổi làm việc với Đảng uỷ xã Trung Giáp. Ban biên tập Cổng TTĐT đăng tải toàn văn chi tiết Thông báo kết luận như sau:


Ngày 20 tháng 10 năm 2022, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Trưởng đoàn công tác của Huyện uỷ đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Trung Giáp về công tác xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Cùng tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy: Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ, Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ (phụ trách Đảng bộ xã); các đồng chí Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội huyện; trưởng các phòng: Giáo dục và đào tạo, Kinh tế hạ tầng, Văn hóa thông tin, Tài nguyên môi trường, Tư pháp, Lao động – thương binh và xã hội, Văn phòng đăng ký đất đai và phát triển quỹ đất, lãnh đạo phòng: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tài chính kế hoạch, Văn phòng Huyện ủy. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ xã, trưởng các tổ chức chính trị xã hội và các cán bộ, công chức xã có liên quan.

Sau khi khảo sát thực địa tại một số điểm trên địa bàn xã và nghe Đảng uỷ, UBND xã Trung Giáp báo cáo và ý kiến của các đồng chí thành viên Đoàn công tác và đại biểu dự họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ - Trưởng đoàn công tác kết luận chỉ đạo một số nội dung như sau:

1. Đánh giá chung:

Thực hiện Kết luận số 235-KL/HU ngày 29/6/2022 của Ban Thường vụ Huyện uỷ “về thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới huyện Phù Ninh đến năm 2025”. Sau gần 4 tháng được Ban Thường vụ Huyện uỷ lựa chọn xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2023. Đảng uỷ, HĐND và UBND xã đã có nhiều cố gắng trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; các nhiệm vụ chính trị của địa phương được tích cực triển khai, đặc biệt là sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, thống nhất của các tầng lớp nhân dân trong nhiệm vụ xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Đảng uỷ, HĐND đã xây dựng Nghị quyết xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023; UBND xã có các kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí theo từng năm; đồng thời kiện toàn lại Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo, cán bộ, công chức, đoàn thể của xã trong việc chỉ đạo thực hiện các tiêu chí, có thời gian, lộ trình thực hiện cụ thể… Triển khai kế hoạch chi tiết đến các chi bộ, khu dân cư, tiến hành rà soát các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, lựa chọn xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, đặc biệt là việc xã hội hoá các nguồn lực; đề ra các giải pháp cụ thể để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực.

Tuy nhiên, xã cũng còn gặp nhiều khó khăn như: nguồn ngân sách của địa phương còn hạn hẹp, việc huy động nguồn vốn để đầu tư xây dựng nông thôn mới còn hạn chế; sự vào cuộc và nhận thức của người dân trên địa bàn xã về xây dựng nông thôn mới chưa thực sự tích cực, còn tư tưởng trông chờ, ỉ nại vào cấp trên; trình độ, kinh nghiệm, tinh thần của các thành viên Ban chỉ đạo quản lý xây dựng nông thôn mới của xã còn hạn chế, nhất là chưa có kinh nghiệm trong việc xây dựng nông thôn mới nâng cao. Công tác phối kết hợp giữa các phòng ban chuyên môn của huyện với Đảng uỷ, UBND xã  có một số việc chưa thực sự thống nhất, chặt chẽ và hiệu quả…

Đến nay, sau khi rà soát theo báo cáo của Đảng uỷ, UBND xã đã đạt 17/19 tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (trong đó có 10 tiêu chí đạt và vượt theo quy định, 07 tiêu chí đạt nhưng chưa rõ nét, đạt nhưng tỷ lệ chưa cao) và 02 tiêu chí chưa đạt.

2. Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Để phát huy những thuận lợi, khắc phục những khó khăn, phấn đấu xây dựng xã Trung Giáp đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2023, Đảng ủy, UBND xã và các phòng, ban, ngành cơ quan chuyên môn, UBMTTQ, các tổ chức chính trị xã hội của huyện tích cực, chủ động thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Đối với 10 tiêu chí đã đạt và vượt so với yêu cầu, chỉ tiêu quy định chung: Thống nhất chỉ đạo tiếp tục duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí.

- Đối với 07 tiêu chí đạt nhưng so với chỉ tiêu quy định chung, tỷ lệ một số chỉ tiêu của tiêu chí còn đạt thấp, chưa cao, chưa rõ nét: Tiếp tục tập trung chỉ đạo, tích cực huy động mọi nguồn lực đầu tư, làm tốt công tác vận động xã hội hóa để duy trì và nâng cao chất lượng, tỷ lệ đạt cao hơn so với quy định (tiêu chí số 01 về quy hoạch, tiêu chí số 02 về giao thông, tiêu chí số 05 về giáo dục, tiêu chí số 06 về cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, tiêu chí số 17 về môi trường, tiêu chí số 18 về chất lượng môi trường sống).

- Đối với 02 tiêu chí chưa đạt (tiêu chí số 14 về y tế; tiêu chí số 19 về quốc phòng – an ninh): tập trung chỉ đạo, làm tốt công tác phối hợp với các phòng, ban, ngành, đơn vị có liên quan và các tổ chức chính trị xã hội trong việc tổ chức thực hiện, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia thực hiện tốt các chỉ tiêu của các tiêu chí và thực hiện hiệu quả việc xã hội hóa; phấn đấu đạt và vượt so với yêu cầu chỉ tiêu quy định chung, nhất là nâng cao hơn nữa đối với một số chỉ tiêu như: tỷ lệ người dân của xã tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ người dân tham gia và sử dụng sổ khám chữa bệnh từ xa, không có công dân cư trú trên địa bàn phạm tội nghiêm trọng hoặc gây tai nạn nghiêm trọng (giao thông, cháy, nổ).

3. Đối với một số kiến nghị, đề xuất của xã:

3.1. Về việc lựa chọn khu dân cư kiểu mẫu: Nhất trí thống nhất với đề xuất của xã chọn khu dân cư số 08 để chỉ đạo xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025; (Thời gian hoàn thành xong trong quý II năm 2023).

- Thống nhất chọn điểm du lịch của xã tại đồi chè kỹ thuật thuộc khu 1, khu 2 xã Trung Giáp, để triển khai quảng bá hình ảnh thông qua ứng dụng Internet và mạng xã hội. Giao phòng Văn hoá - thông tin chủ trì phối hợp với phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn trong việc thực hiện nội dung này, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện, tiềm năng lợi thế của xã (Thời gian hoàn thành xong trong quý II năm 2023).

3.2. Về việc hướng dẫn xã hoàn thành tiêu chí số 01 (về quy hoạch) Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Trung Giáp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã. Giao phòng Kinh tế - hạ tầng chủ trì phối hợp với các phòng có liên quan, đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm giúp đỡ, hướng dẫn xã hoàn thiện tiêu chí này (Thời gian hoàn thành xong trong quý I năm 2023).

Phối hợp với UBND xã, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện khảo sát, đề xuất UBND huyện cho phép lắp đặt, bổ sung các biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc (theo đề nghị của xã) để đảm bảo an toàn giao thông tại các tuyến đường giao nhau trên địa bàn xã, để nâng cao chỉ tiêu đạt theo yêu cầu của tiêu chí 2.1 và 2.2 về giao thông (Thời gian hoàn thành xong trong quý II năm 2023).

3.3. Về việc đề nghị đối với tiêu chí 18.1 (tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung) giao phòng Tài nguyên – môi trường chủ trì phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Trung Giáp, trên cơ sở báo cáo khảo sát của xã về nhu cầu của các hộ dân dùng nước sạch tập trung, báo cáo tham mưu UBND huyện có văn bản gửi và làm việc trực tiếp với Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ, đề nghị công ty quan tâm khảo sát và đầu tư đấu nối bổ sung thêm đường ống nước sạch từ hệ thống nước sạch của Xí nghiệp 2, Công ty TNHH một thành viên hóa chất 21 (thuộc khu 8 của xã) chạy dọc theo đường huyện lộ P1 đến khu vực trung tâm xã (trụ sở Đảng ủy, UBND xã, trường THPT Trung Giáp, trường mầm non xã) để đảm bảo đạt tỷ lệ theo yêu cầu chỉ tiêu chung quy định của tiêu chí này. (Thời gian phấn đấu xong trong quý II năm 2023).

Lưu ý: đối với các tiêu chí khác: Đề nghị UBND huyện quan tâm tích cực chỉ đạo các phòng, ban, ngành có liên quan và UBND xã Trung Giáp thực hiện nghiêm túc theo Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 19/10/2022 của UBND huyện đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ, thời gian quy định.

3.4. Về đề nghị quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất:

Về việc này, giao Đảng uỷ, UBND xã Trung Giáp chủ động, tích cực phối hợp, thống nhất với các phòng có liên quan như Tài chính - kế hoạch, Tài nguyên - môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai và phát triển quỹ đất, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện trong việc lập hồ sơ, trình tự, thủ tục bồi thường giải phóng mặt bằng… theo quy định để đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất tại các điểm theo kế hoạch, để có nguồn kinh phí đảm bảo chi cho việc đầu tư xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã.

3.5. Về việc đề nghị huyện quan tâm, xem xét cân đối, hỗ trợ bổ sung dự toán và phân bổ thêm ngân sách (chi thường xuyên) cho xã năm 2022 và 2023: Về nội dung này, giao phòng Tài chính – kế hoạch báo cáo UBND huyện, Thường trực Huyện ủy xem xét, quyết định.

3.6. Về đề nghị huyện quan tâm sớm đầu tư cải tạo nâng cấp đường huyện lộ P3 có chiều dài 2,3 km đoạn qua khu 1 và khu 4 của xã đã xuống cấp, để đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan khi xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: Về nội dung này, giao phòng Kinh tế - hạ tầng chủ trì phối hợp với phòng Tài chính - kế hoạch, khảo sát thực tế, báo cáo UBND huyện và Thường trực Huyện ủy xem xét, quyết định.

3.7. Về tiêu chí số 10 (thu nhập) đánh giá thu nhập bình quân đầu người: Đề nghị Chi cục thống kế khu vực Lâm Thao – Phù Ninh chủ trì phối hợp với UBND xã Trung Giáp hướng dẫn xã cụ thể về cách tính, đánh giá đạt tiêu chí về thu nhập bình quân đầu người theo quy định của Cục thống kê tỉnh. (Thời gian hoàn thành xong trong tháng 12 năm 2022).

3.8. Về tiêu chí số 16 (Tiếp cận pháp luật): Giao phòng Tư pháp tham mưu UBND huyện có văn bản hướng dẫn thực hiện tiêu chí tiếp cận pháp luật đối với xã nông thôn mới nâng cao theo Quyết định số 25/2022/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1723/QĐ-BTP ngày 15/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp đồng thời trực tiếp hướng dẫn xã Trung Giáp thực hiện tốt mô hình “Câu lạc bộ phụ nữ am hiểu pháp luật” và “Tổ hoà giải tiên tiến” (Thời gian hoàn thành xong trong tháng 10 năm 2022).

4. Tổ chức thực hiện

4.1. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn và các cơ quan có liên quan tích cực tham mưu, đề xuất, theo dõi, hướng dẫn và kịp thời xem xét, giải quyết những kiến nghị của xã Trung Giáp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi cho xã thực hiện tốt các nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2023 theo Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy và Kế hoạch của UBND huyện.

4.2. Đảng uỷ, UBND xã Trung Giáp tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; tích cực chủ động hơn trong công tác phối kết hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện hiệu quả công tác xã hội hóa trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy cao vai trò trách nhiệm của Bí thư chi bộ, trưởng khu dân cư, các tầng lớp nhân dân trong việc tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, , phấn đấu đến hết quý II năm 2023 hoàn thành đạt và vượt các tiêu chí so với chỉ tiêu chung quy định, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng xã Trung Giáp đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2023.

4.3. Các Ban xây dựng Đảng, Uỷ ban MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội huyện: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân xã Trung Giáp tích cực cùng chung sức tham gia xây dựng xã nông thôn mới nâng cao; lựa chọn mô hình, việc làm cụ thể để hỗ trợ, động viên, giúp xã và các khu dân cư của xã Trung Giáp trong việc xây dựng khu dân cư kiểu mẫu và xây dựng nông thôn mới nâng cao đảm bảo thiết thực, ý nghĩa và hiệu quả, phù hợp với điều kiện, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, báo cáo kết quả với các đồng chí Thường trực Huyện ủy và UBND huyện được biết để chỉ đạo.

4.4. Giao Ban Tổ chức Huyện uỷ chủ trì phối hợp với Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ, Ban Dân vận Huyện uỷ và các cơ quan có liên quan làm tốt việc đánh giá, xếp loại cuối năm đối với tập thể các phòng, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội của huyện và xã Trung Giáp, nhất là tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức và cán bộ công chức có liên quan trong việc tổ chức thực hiện và giúp đỡ xã Trung Giáp xây dựng nông thôn mới nâng cao, báo cáo đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ và các đồng chí Thường trực Huyện uỷ được biết theo quy định.

4.5. Giao Văn phòng Huyện ủy theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan và Đảng uỷ, UBND xã Trung Giáp trong việc thực hiện thông báo kết luận này đảm bảo hiệu quả, tiến độ và thời gian.


Ban biên tập